[Web Creator] [LMSOFT]
Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen
Inga poäng räknas för Skott eller Imponer- /hotbeteenden
Nyckel
mentaltest fastställd 2012- 01-01
 
 
 
 
Syfte
1
2
3
4
5
Samarbete/lek
Föremål/förare
2
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet
Leker själv, kommer inte tillbaka
4
Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren
6
Leker själv, men kommer tillbaka med tidsfördröjning Acke
Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek. Amaya Essie Spira Amaya
10
 
Samarbete/Lek
Föremål/TL
4
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet
Leker själv, kommer inte tillbaka Essie
8
Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från TL
Amaya Spira
12
Leker själv, men  kommer tillbaka med tidsfördröjning
Acke Amaya
16
Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek
20
Gripa:
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet
Griper försiktigt
Amaya Essie Amaya

6
Griper direkt men ej med hela munnen Spira
9
Griper med hela munnen,någon tidsfördröjning
Acke Amaya
12
Griper direkt med hela munnen
15
Ta tag 40 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Amaya Amaya
Griper försiktigt
Essie Amaya
6
Griper direkt men ej med hela munnen
Acke Spira
9
Griper med hela munnen,någon tidsfördröjning
12
Griper direkt med hela munnen
15
Gripa:
Hålla i 5m
3
Griper ej
Löst bett, tappar vid upprepade tillfällen
Amaya Essie Amaya
6
 
Byter tag upprepade gånger
Acke Spira
9
Byter tag vid något tillfälle
12
Fast bett, alt. Växlar till bättre bett som bibehålls
15
Hålla 40 m
4
Griper ej
Amaya Amaya
Löst bett, tappar vid upprepade tillfällen Essie
8
 
Byter tag upprepade gånger
Acke Spira
12
Byter tag vid något tillfälle
16
Fast bett, alt. Växlar till bättre bett som bibehålls
20
Gripa:
Slita/dra 5 m
2
Håller ej
Amaya
Håller, men drar inte emot Essie
4
Växlar mellan att hålla och dra emot Amaya
6
Drar emot under huvuddelen av momentet
Acke Spira
8
 
Drar emot under hela momentet
10
Slita/dra 40 m
2
Håller ej
 Amaya Amaya
Håller, men drar inte emot
4
Växlar mellan att hålla och dra emot Essie
6
Drar emot under huvuddelen av momentet
Acke Spira
8
Drar emot under hela momentet
10
Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan
Amaya Amaya
Startar men avbryter
4
Startar med hög fart, springer förbi bytet
6
Startar tveksamt eller håller låg fart, fullföljer
Acke
8
Startar med hög fart, fullföljer Essie Spira
10
Förföljande;
Gripande
3
Nonchalerar föremålet Amaya Amaya
Griper inte, nosar på föremålet
6
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Acke Essie Spira
9
Griper direkt, släpper
12
Griper direkt, behåller föremålet
15
Uthållighet
6
Försöker ej
Amaya
Jobbar mindre än 30 sekunder
Amaya Acke Essie Spira
12
Jobbar i 30 sekunder
18
Jobbar i 60 sekunder
24
Jobbar i 90 sekunder
30
************
***********
***********
************
************
************
Social självsäkerhet
10
Ängslig/socialt självsäker/gå ej att hantera
Visar social osäkerhet i flera situationer
20
Visar social osäkerhet i enstaka situationer Essie Spira
30
Visar otrivsel/något undvikande i någon situation.
Amaya Amaya
40
Är socialt säker i alla situationer
Acke

50
Social nyfikenhet
8
Undviker, skygg
Överdrivet nyfiken, påträngande
16
Neutral, låter sig klappas
24
Besvarar när figurant bjuder
Acke Essie Spira
32
Normalt nyfiken när anledning finns.
Amaya Amaya
40
Socialt samspel
8
Svarar ej på lekinvit.
Svarar svagt
Amaya Acke Essie Amaya

16
Svarar på lek och lekinviter
24
Spelar med. Är aktiv. Spira
32
Inbjuder passiv figurant
40
Handlings- förmåga
10
Försöker inte lösa problemen
Försöker endast kortvarigt lösa problemen
20
Löser uppgifter i de flesta situationer Essie
30
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer

Amaya Amaya40
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
Acke Spira
50
Anpassnings- förmåga
10
Låg intensitet i de flesta testsituationer
Hög intensitet i de flesta testsituationer.
20
Låg intensitet i några testsituationer. Essie
30
Hög intensitet i några testsituationer.
Amaya40
Anpassar intensiteten i testsituationerna.
Amaya Acke Spira

50
Koncentration
10
Okoncentrerad i de flesta testsituationer.
Viss koncentration- flera långa avbrott – gör annat. Essie
20
I huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer.
Amaya Amaya
30
Koncentrerad men med något kort avbrott

40
Obruten koncentration
Acke Spira
 50
Avreaktion
10
Kan ej avreagera
Tar lång tid för avreaktion Spira 
20
Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer.
30
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. Essie
40
Avreagerar snabbt i alla situationer
Amaya Acke Amaya
50
Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteende.
10
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Essie
15
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteende. Amaya
20
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteende.
Amaya Acke Spira
25
Rädsla
4
Mycket rädd. Flykt eller passivitet.
Rädd. Enstaka flykte/flyktstarter.
8
Viss rädsla. Undanmanöver- avstånds- reglerar
Amaya Essie
12
I stort orädd.Enstaka avståndsreglering.Acke Spira Amaya
16
Helt orädd
20
Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression
Visar stor aggression Amaya
6
Visar ingen eller kortvarig aggression Essie
9
Visar liten aggression
Amaya Spira
12
Visar måttlig aggression
Acke
15
Nyfikenhet
8
Går inte fram
Lång tid med hjälp för att gå fram
16
Går fram med hjälp

Amaya Essie Spira
 24
Går fram utan hjälp, någon tidsfördröjning
Acke Amaya
32
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
40
Skott
Avviker från platsen
Undvikande reaktioner alt. Låsningar, kvar på platsen
Aktivitetshöjande reaktioner, Kvar på platsen, ingen ängslan Amaya
Kontroll vid flera skott
Ingen reaktion. Kontroll första skottet
Acke Amaya Essie Spira
Imponer- /hotbeteenden
Stel kropp, morr riktat mot testledaren. Bitintentioner
Stel kropp, morr riktat mot testledaren
Stel kropp under hela hanteringen.
Stelnar till under kort stund, slappnar av
Inga imponerbeteenden.
Acke Amaya Essie Spira Amaya
  
4 hundar från Browserkullen gjorde sitt MT på Varbergs BK 30/9-12.

Acke (Lojocas Minimo): 497 p

Spira (Lojocas Gazelle):  449 p

Essie (Lojocas Enmigma): 343 p

Amaya (Lojocas Amaya): 385 p - dock ej gk i del 1 (hade 46 - behövde 50)

Amaya (andra MT't - Godkänt) : 380p

Röd kursiv = ej gk om hund hamnar i dessa rutor