[Web Creator] [LMSOFT]
Moment
1
2
3
4
5
1 a KONTAKT-
Hälsning
Avvisar kontakt-
morrning och/eller bitförsök
Undviker kontakt-
skyggar eller drar sig undan
Accepterar kontakt-helt oenagerad men drar sig inte undan Loke Essie
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt, Balanserad
Acke Shiira Humla Spira Amaya
Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa o. gnälla
1 b
KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka
Följer med motvilligt.Strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet
Följer med hela sträckan. Neutral Loke Essie
Följer med villigt.
Engagerar sig.
Acke  Shiira Humla Spira Amaya
Följer med villigt. Visar intensivt int. mot testled. Hoppar och gnäller
1c
KONTAKT
Hantering
Avvisar, morrar / och eller bitförsök
Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med förar. Loke
Accepterar/ är neutral
Acke  Shiira Humla Spira Amaya Essie
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende
Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.
2a LEK 1
Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.
Leker- startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
 Shiira Humla Loke Amaya Essie
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Acke Spira
2b LEK 1
Gripande
Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Acke  Shiira Loke Spira Amaya
Griper direkt med hela munnen.Humla Essie
Griper direkt, hugger föremålen.
2 c LEK 1
Dragkamp
Biter ej.
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Shiira
Biter- drar emot , släpper, tar om. Loke Spira Amaya Essie
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper.Humla
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
Acke
3 a JAKT
Förföljande
*Två ggr
Startar ej.
Acke(1a) Shiira(2a)Humla Amaya(1a) Essie (1a)
Startar men avbryter
Acke (2a) Shiira (1a)Loke(1a) Spira(2a)Amaya(2a)
Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad bromasr in vid bytetLoke(2a) Spira(1a) Essie(2a)
Startar dirket med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3 b JAKT
Gripande
*Två ggr
Nonchalerar bytet/ springer ej fram
Acke  Shiira Humla Loke(1a)Spira(2a)Amaya Essie (1a)
Griper ej, nosar på föremålet. Essie(2a)
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Loke(2a) Spira(1a)
Griper direkt, släpper.
Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4 AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar
Acke  Shiira Humla Amaya Essie
Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosar
Är orolig, växlar snabbt aktivitet. Loke Spira
5 a
AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad
Kontroll. Avbrott kan förekomma
Intresserad, följer fog. utan avbrott.  Shiira Humla Loke Spira Amaya Essie
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök
Acke
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5 b
AVST.LEK
Hot/aggr
Inga skall eller morrningarHumla Loke Amaya
Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del.  Shiira Essie
Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del.
Acke Spira
Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.
Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c
ASVT.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad Shiira Loke Essie
Går fram när fig. pratar och bollar med förem.
Acke Spira Amaya
Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden
Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och /eller tidsfördröjn.
Går fram direkt till fig. utan hjälp.Humla
5 d
AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse  Shiira Loke Essie
Leker ej men visar intresse
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Amaya
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Acke Humla Spira
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse  Shiira Loke Essie
Blir aktiv men avbryter
Är aktiv med. fig när denne är aktiv Humla Spira Amaya
Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig.
Acke
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a
ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Hukar sig och stannar.Humla Loke
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Acke  Shiira Spira Amaya Essie
Flyr högst 5 meter
Flyr mer än 5 meter
6 b
ÖVERRASKN
Hot/ aggr
Visar inga hotbeteenden Essie
Visar enstaka hotbeteenden Humla Loke
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Acke  Shiira Spira Amaya
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/ går inte fram. Spira
Går fram när fö. sitter på huk och talar till overallen- lockar på hunden Essie
Går fram till overallen när fö. står bredvid.
Acke  Shiira Amaya
Går fram till overallen när fö. gått halva avståndet. Loke
Går fram till overallen utan hjälp Humla
6 d
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver
Acke  Shiira Amaya Humla Loke Spira
 
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna
Båge alt. tempoväxl. vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Essie
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Acke Humla Loke Essie
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.  Shiira
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Spira Amaya
Biter i / lek mot overallen. Intr. minskar efter hand.
Biter i/ leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a
LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp
Hukar sig och stannar
Acke Humla Loke Amaya
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken  Shiira
Flyr högst 5 meter. Spira
Flyr mer än fem meter Essie
7 b
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram
Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden  Shiira  Essie
Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Spira
Går fram till skramlet när fö gått halva sträckan. Loke
Går fram till skramlet utan hjälp.Acke Humla Amaya
 
7 c
LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver
Acke  Shiira Amaya Humla Loke Spira Essie
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna
Båge alt. tempoväxl. vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Acke  Shiira Essie Humla Loke
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällaan vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Spira Amaya
Biter i / lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand.
Biter i/ leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a
SPÖKEN
Hot/aggr
Visar inga hotbeteenden. Essie
Visar enstaka hotbeteenden  Shiira
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Acke Humla Loke Spira Amaya
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse /skärmar av sig.
Tittar till mot spökena då och då.
Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.  Essie
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.  Shiira Humla Loke Amaya
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
Acke Spira
8 c
SPÖKEN
rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö.
Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Någon avståndsreglering Shiira
Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontrollHumla
Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen.
Acke Loke Spira Amaya Essie
8 d
SPÖKEN
nyfikenhet
Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Spira
Går fram när fö talar med fig/ lockar på hunden Loke
Går fram till spöket när fö. står bredvid  Shiira Essie
Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet. Amaya
Går fram till spöket utan hjälp.Humla
8 e
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök Loke
Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan
Besvarar kontakt när fig. bjuder. Amaya
Tar kontakt själv. Balanserad
Acke  Shiira Humla Spira Essie
Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla.
9 a LEK 2
Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse
Leker- startar långsamt men blir aktiv Humla Amaya
Leker aktivt- startar snabbt Shiira Loke Essie
Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
Acke Spira
9 b LEK 2
Gripande
Griper ej
Griper ej direkt, nosar först på förem.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Acke  Shiira Humla Loke Spira Amaya
Griper direkt med hela munnen
Griper direkt, hugger föremålet Essie
10 SKOTT
Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd Spira
Kontr. som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet
Acke Humla
Avtagande reakt. på skotten/ riktar intr.mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Shiira Amaya Essie
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet
Kvarstående oro efter flera skott.
Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott
Loke